Dansschool Bolero

 Intern Reglement

Intern Reglement

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier en/of betaling van het lidgeld voor het komend/lopend dansjaar, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met dit huishoudelijk reglement van Dansschool Bolero vzw.

ALGEMEEN

Aansprakelijkheid

Dansschool Bolero vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies, vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van een deelnemer aan de activiteiten.

Dansschool Bolero vzw, haar dansdocenten alsmede de bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor voorvallen die plaatsgrijpen voor en/of na de uren van de dansles waarvoor desbetreffend lid werd ingeschreven. De verantwoordelijkheid van Dansschool Bolero vzw gaat pas in vanaf de aanvang van de les tot het einde van de les, en beperkt zich tot de ruimtes waar de danslessen plaatsvinden. Ouders en begeleiders dienen hun kind dan ook tijdig naar de dansruimte te brengen en ook tijdig aan de dansruimte op te halen. Dansschool Bolero vzw is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor leden die zich niet in de dansruimte bevinden.

Verschuldigd lesgeld en verzekering

Bij niet tijdige betaling van lidgeld en/of verzekering wordt u uitgesloten van alle activiteiten en zal u de toegang tot de zaal en de lessen worden ontzegd. Bij gedwongen of vrijwillige uitschrijving zal er geen lesgeld terugbetaald worden.

Choreografieën

De choreografieën die aangeleerd worden gedurende de danslessen zijn eigendom van Dansschool Bolero vzw. De aangeleerde pasjes mogen niet openbaar gemaakt worden, noch op sociale media gepost worden, noch gebruikt worden voor andere doeleinden zonder toestemming van de verantwoordelijke dansdocent en/of de dansschool. De samenstelling van de choreografie, alsmede de toewijzing van plaatsen voor het dansoptreden, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de dansdocent.

Overgang naar een hogere groep

De bevoegdheid tot het nemen van een besluit m.b.t. het al dan niet overgaan naar een hogere groep, komt uitsluitend toe aan de dansdocenten en de bestuursleden van Dansschool Bolero vzw. Deze beslissing zal allereerst gebaseerd worden op de leeftijd van het dansend lid. Niettemin kan het bestuur van de dansschool een afwijkende beslissing nemen op basis van een individuele evaluatie van het dansend lid. Zo kan een lid wegens uitzonderlijke dansprestaties en danskwaliteiten vroegtijdig overgaan naar een hogere groep.

Huldiging 10 jaar jubileumBolero

Leden die 10 jaar ononderbroken dansen bij Dansschool Bolero vzw, worden gehuldigd. De huldiging gebeurt tijdens de tiende opeenvolgende voorstelling van het dansende lid. Bijvoorbeeld: wie in 2010 bij Bolero begon te dansen en in 2011 voor het eerst met Bolero heeft opgetreden, wordt gehuldigd tijdens de voorstelling van 2020 (dit is de tiende opeenvolgende voorstelling). Om vast te stellen wie in aanmerking komt voor de huldiging, baseren wij ons uitsluitend op de ledenlijsten in het programmaboekje van de voorstelling van 10 jaar eerder. De dansers hebben zelf de verantwoordelijkheid om te melden dat ze tien jaar dansen door het invullen van het vooropgestelde google formulier, dit zal via mail worden doorgestuurd.

Communicatie

Alle communicatie die uitgaat van Dansschool Bolero vzw verloopt via email en/of nieuwsbrief. Elk e-mailadres dat in ons bezit is (danser, ouder, voogd,…) zal van ons elke belangrijke mededeling ontvangen. Wij vragen u dan ook met aandrang om regelmatig en met de nodige aandacht uw emailberichten na te kijken en uw e-mailadres te bezorgen (check zeker ook spamberichten!). Dansschool Bolero vzw gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor interne communicatie en de gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Voor al uw vragen en opmerkingen kan u ons bereiken via volgende communicatiekanalen:

DANSLESSEN

Om de danslessen zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen vestigen wij graag uw aandacht op volgende regels.

Uurrooster

Elk voorjaar wordt het nieuwe uurrooster voor het volgende dansjaar voorgesteld, onder voorbehoud. Lessen kunnen later nog geannuleerd of samengenomen worden afhankelijk van het aantal ingeschreven leden per groep. Er zal een minimum van 6 leden gehanteerd worden om de les te kunnen laten doorgaan.

Wees tijdig aanwezig

Alle lessen zullen stipt starten op het afgesproken uur. Laatkomers kunnen de les verstoren, wat niet prettig is voor zowel medeleerlingen als dansdocenten. Zorg ervoor dat je enkele minuten voor aanvang van de les aanwezig bent, zodat je voldoende tijd hebt om je om te kleden en naar het toilet te gaan.

Breng uw kind tot bij de docent

Ouders/verantwoordelijken dienen hun kind te begeleiden tot bij de docent in de zaal en na afloop onmiddellijk aldaar af te halen! Dansschool Bolero vzw kan niet instaan voor opvang voor en/of na de dansles.

Aanwezigheid van ouders tijdens de danslessen wordt niet toegelaten!

De aanwezigheid van (groot)ouders, verantwoordelijken, vrienden, familie wordt niet toegelaten tijdens de lessen. Dit kan de concentratie van de dansers verstoren. De laatste 5 minuten van de dansles mogen bovenstaande personen de zaal betreden om hun kind op een vlotte manier te kunnen ophalen.

Alle afwezigheden dienen vooraf bij de dansdocent gemeld te worden!

U kan de nodige contactgegevens terugvinden op www.bolerobonheiden.be. Wanneer je een maand afwezig bent zonder verwittiging bij de dansdocent zal je automatisch uitgeschreven worden uit de ledenlijst. Bijgevolg zal je niet kunnen deelnemen aan de volgende lessen, noch aan het dansoptreden.

Verwittig de voorzitster in geval van uitschrijving!

Aangeven dat je definitief wil stoppen met dansen dient bij de voorzitster (mevrouw De Vuyst, Machteld: info@bolerobonheiden.be of 015/51 52 53) te gebeuren.

Geef kennis van een opgelopen blessure!

Heb je een blessure opgelopen tijdens de dansles? Breng zowel je dansdocent als de voorzitster (mevrouw De Vuyst, Machteld: 015/51 52 53) hiervan onmiddellijk op de hoogte! Op die manier kunnen je verzekeringspapieren spoedig en correct in orde gebracht worden.

Kauwgom en snoep is verboden tijdens de dansles! Vergeet geen drinkwater mee te brengen!

KLEDIJ EN HAARTOOI DANSLES

Omdat wij het belangrijk vinden om uniformiteit na te streven en veel aandacht besteden aan de lichaamshouding van ieder dansend lid, is het van belang onderstaande regels correct na te leven:

 • Juwelen en andere accessoires laat je thuis om beschadiging, verlies, diefstal,… te vermijden!

 • Er wordt niet met losse haren gedanst!

De haren dienen uit het gezicht gehouden te worden. Bij voorkeur komt ieder lid met een dot (klassiek) of staart (popdance, modern, kleuterdans, hiphop, Breakdance, dames, G-dans) naar de dansles. Uiteraard kan de desbetreffende docent hierop te allen tijde een uitzondering maken.

 • Zorg ervoor dat jetijdens de danslesaangepaste sportkledij en het juiste schoeisel draagt!

  • Klassiek: balletpak + collant met voeten + roze flatsen

   • Klassiek pointes: extra schoeisel nodig namelijk pointes, collant verplicht te dragen in de pointes.

   • FLATSEN zijnverplichtin de dansles

  • Popdance, Breakdance, Dames & Hiphop & G-dans: sportieve kledij (dansbroek + topje/T-shirt) + zwarte sportschoenen (uitsluitend bestemd voor dansles, niet buiten dragen)

  • Modern, Dames : collant/legging + topje/balletpak + roze flatsen*/footundeez**

  • Kleuterdans: sportieve kledij + roze flatsen (indien jongens: zwarte flatsen)

(KINDER)DANSFESTIVAL

AANWEZIGHEID

Wij verwachten dat ieder lid meedoet aan alle voorstellingen in het voor hun bestemde (kinder)dansfestival. Dit impliceert dat indien uw zoon/dochter of jezelf niet kan deelnemen aan 1 of meerdere voorstelling, u dit zelf moet laten weten aan de docent.

KLEDIJ EN HAARTOOI OPTREDEN

Bij een optreden horen natuurlijk kostuums. Om dit vlot te laten verlopen verwachten we van de leden enkele basisstukken die ze ter beschikking moeten hebben indien dit expliciet wordt gevraagd.

 • Huidskleurige(+12j)/witte onderbroek(-12j) (geen boxershort)

 • Huidskleurige bh (indien nodig)

 • Schoeisel (zelfde als tijdens les, zie supra)

 • Curverbox

  • Rekkers, haarspelden en veiligheidsspelden

 • Klassiek

  • Kroontje*

 • Popdance, hiphop, modern, breakdance

  • Zwarte legging (geen bedrukking)

  • Zwarte jogging (geen bedrukking)

  • Zwart + wit topje (geen bedrukking)

  • Zwart + wit T-shirt (geen bedrukking)

  • Zwart + wit shortje (geen bedrukking)

  • Zwarte enkelsokken

 • Gdans, kleuters

  • niet van toepassing

--------

*Modern 1: Roze flatsen.

**Modern 3 – 7 + dames: Footundeez = aangepaste voetbescherming onder de bal van de voet.

-----------------------